pŠenica ozimná azoter

Rezultati ispitivanja efikasnosti bakterijskog bio-đubriva AZOTER u gajenju ozimne pšenice.

 

MATERIJAL I METODA EKSPERIMENTA

Operativno ispitivanje sa ozima pšenicom započeto je 2014. godine na području Dvori nad Žitavou sa sortom Panonicus. Primena AZOTER-a u količini od 10 litara po hektaru, zajedno sa dozom od 300 litara vode po hektaru pre setve pšenice izvršena je raspršivačem tokom predsemenske pripreme zemljišta sa naknadnom doradom u tlo uz kompaktor dana 6.11.2014. Setva semena ozime pšenice sorte Panonicus izvršena je 6.11.2014. posredstvom sejalice HORSCH Concord 9 m uz primenu đubriva MAP 12/52.

Šema varijanti ishrane sa primenjenim AZOTER-om prikazana je u tabeli 1. Površina eksperimentalne varijante ishrane bila je 40 ha. Dana 17.3.2015. izvršena je folijarna aplikacija prihrane preko lista sa đubrivom AZOTER L zajedno sa dozom od 300 litara vode. Berba žetve izvršena je 14.07.2015. U zrnu pšenice je utvrđen sadržaj N supstance, glutena, skroba, vlage i sadržaj mikotoksina (fusarijuma).

 

Tabela 1          Šema varijanti ishrane sa AZOTER-om u eksperimentu sa zimskom pšenicom u 2014. godini

 

Broj varijante ishrane

 

Doza

AZOTERa u tlo u l.ha-1

Doza MAP 12/52

u kg.ha-1

Doza

AZOTERa L na list u l.ha-1

 

Doza DASA 26/13

u kg.ha-1

Doza LAV

u kg.ha-1

Površina tretirane (lečene) varijante u ha Doza vode na lečenje

1.ha-1

K – kontrola

 

100 200 150 136,0 ha
1. AZOTER 10 100 10 200 100 40,0 ha 300 300

 

Tabela 2          Postignut rod ozime pšenice i odabrani parametri kvaliteta zrna tokom pokusa u području Dvori nad Žitavou uz primenu AZOTER-a.

 

Kontrola 1. Azoter
   sorta Panonicus Panonicus
predusev kukurica (seme) kukuruz (seme), posejana raž
površina (ha) 136 40
rod ukupno (t) 707,64 244,04
rod t/ha 5,20 6,10
vlažnost (%) 12 11,5
N supstanca (%) 13,9 12,6
gluten (%) 28 24,4
Skrob 66,2 68,2
sedi. Test (%) 65 63
zeleni 49 47
Fusarijum 7000
KEE 1,071,07 2,01

Tabela 3          Ekonomska procena primene bakterijskog đubriva AZOTER u uzgoju ozime pšenice

 

Broj

varijante ishrane

Ukupni troškovi đubriva i njihova primena po hektaru Troškovi kupovine AZOTERa  F i AZOTERa L po 1 ha Povećanje roda zbog đubrenja

u t.ha-1

Povećanje roda zbog đubrenja

u € .ha-1

Koeficijent ekonomske efikasnosti

KEE

  Dobit

u € .ha-1

Dobit na probnoj površini 40 ha

u € .ha-1

K – kontrola 142,0  € + 21€ = 163 € 1,07
1. AZOTER 195,6  €+ 18 € = 213,6 € 66,0 € 0,90 t.ha-1 144,0 € 2,01 78 € .ha-1 3120 €

 

Cena za 1 tonu pšenice je 160 €

Cena za 1 tonu MAP 10/52 je  480 €

Cena za 1 tonu DASA 26/13 je 284 €

Cena za 1 tonu LAV 27 je 248 €

Cena AZOTER F 37 €/ ha

Cena AZOTER L 29 €/ ha

Cena raspršivanja đubriva 7 € / ha

Cena za prskalicu 9 € / ha

 

 

ZAKLJUČAK

 

U operativnom ispitivanju na teškom smeđem tlu proučavani su efekti pojedinih nutritivnih intervencija na proizvodnju useva, sadržaj N supstance, glutena, skroba i sadržaj mikotoksina (fusarijuma) u zimskoj pšenici (sorta Panonicus) uz korišćenje AZOTERa.

Sinergistički efekat primenjene mineralne ishrane i upotreba bakterijskog bio-đubriva AZOTER F i prihrane preko lista AZOTER L postigli su:

  • povećanje roda ozime pšenice za 0,90 t.ha-1 u odnosu na kontrolnu varijantu (primena samo mineralne ishrane)
  • povećanje ekonomske efikasnosti korišćene ishrane (povećanje koeficijenta ekonomske efikasnosti sa 1,07 na 2,01)
  • poboljšanje parametara kvaliteta pšeničnog zrna postizanjem nultog sadržaja mikotoksina, dok je kontrolna varijanta određivala sadržaj mikotoksina na 7000 ppm, što značajno pogoršava konačno ocenjivanje proizvoda na tržištu robe
  • zarada od upotrebe AZOTER-a nakon uzimanja u obzir troškova kupovine đubriva i primene na probnoj parceli od 40 ha iznosi 3120 EUR

Značajna prednost poboljšanja parametara kvaliteta zrna pšenice zbog primene

AZOTERa je takođe činjenica da je poboljšanje sadržaja mikotoksina postignuto biološkim putem, koristeći pozitivno delovanje antagonističkog dejstva mikoparazitskih gljivica

koje se nalaze u AZOTER đubrivu

 

Zahvalnost:

U ime kompanije AZOTER s.r.o. želim da se zahvalim rukovodstvu Poljoprivrednog preduzeća u Dvorima nad Žitavou za mogućnost sprovođenja operativnog eksperimenta na uzorku probnog useva – ozimi pšenici

 

Doc. Ing Ladislav Varga, PhD, menadžer proizvoda kompanije AZOTER s.r.o